Adviestraject over een sterkere internationale rol voor de euro

De huidige geopolitieke ontwikkelingen, met name de oorlog in Oekraïne en de opkomst van China als wereldmacht, nopen de Europese Unie tot een herijking van haar positie op het wereldtoneel. In toenemende mate vindt er in Europa discussie plaats over hoe de EU haar strategische autonomie kan versterken teneinde haar economische en geopolitieke belangen te behartigen en haar waarden en veiligheid te verdedigen. In deze context wordt ook gesproken over een versterking van de internationale positie van de euro als één van de elementen die mogelijk kunnen bijdragen aan een sterkere economische en geopolitieke positie van de EU.

Advies EURO

Het kabinet vraagt de AIV te analyseren in hoeverre de internationale rol van de euro als gevolg van Europees beleid kan worden vergroot, en in welke mate dat vervolgens bijdraagt aan een versterking van de economische en de geopolitieke positie van de EU. Ook wordt de AIV gevraagd advies uit te brengen over meest effectieve maatregelen om dit te bereiken, bijvoorbeeld op het gebied van de kapitaalmarkt en de bankensector, en de rol die de Nederlandse overheid hierin kan spelen.  Tot slot vraagt het kabinet zich af in hoeverre verwacht kan worden dat de renminbi verder zal opkomen als internationale valuta en wat hiervan de implicaties zijn voor het wereldwijde financiële stelsel en de geopolitieke verhoudingen.