Adviestraject over een eerlijke en rechtvaardige klimaattransitie

Klimaatverandering is een mondiaal probleem dat om een mondiale oplossing vraagt. Het behalen van de doelen uit het Parijsakkoord is een collectieve opgave waarbij iedereen een rol heeft te vervullen.

De klimaattransitie vindt echter plaats in een wereld die zich laat kenmerken door grote ongelijkheid. De armste landen, die het minst hebben bijgedragen aan het probleem, worden in vele opzichten het hardst geraakt door klimaatverandering. Daarnaast hebben zij minder toegang tot de middelen die nodig zijn om de klimaattransitie vorm te geven en staan zij tegelijkertijd voor de uitdaging om de totale energieopwekking fors te doen groeien om in ontwikkelingsbehoeften te kunnen voorzien. Tenslotte kan de transitie zelf leiden tot oneerlijke effecten, zoals misstanden bij het winnen van de benodigde grondstoffen.

Het kabinet vraagt de AIV te analyseren hoe Nederland in kan zetten op een effectieve eerlijke en rechtvaardige klimaat- en energietransitie, met speciale aandacht voor Afrikaanse landen. Welke thema’s zijn hierbij prioritair en hoe zorgen we ervoor dat Nederland en de EU coherent transitiebeleid voeren dat niet ten koste gaat van duurzame ontwikkeling elders? Ook ontvangt het kabinet graag advies over hoe Nederland ontwikkelingslanden effectief kan ondersteunen bij hun eigen klimaat- en energietransities, bijvoorbeeld rond het mobiliseren van privaat geld.

Aanpak

Het advies zal worden opgesteld door een schrijfgroep met leden uit de Commissie Ontwikkelingssamenwerking, de Commissie Europese Integratie en de Commissie Mensenrechten. De commissie zal literatuur- en bronnenonderzoek doen en gesprekken voeren met verschillende experts, inclusief uit het Globale Zuiden.

Eerlijke en rechtvaardige transitie

Eerdere AIV-adviezen

Met dit advies bouwt de AIV voort op de adviezen

Internationaal Klimaatbeleid

Planning

De Commissie streeft ernaar het advies in de zomer van 2023 uit te brengen.

Contact

Voor vragen over dit adviestraject kunt u terecht bij de secretaris van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking, Jorrit Oppewal