Adviestraject Europees industriebeleid

De snelle en structurele veranderingen in de politieke en economische krachtsverhoudingen in de wereld heeft in Europa een debat op gang gebracht over de noodzaak van modernisering van de Europese industriepolitiek. Het bereiken van meer strategische autonomie is een doelstelling die sterk opgeld doet in Europa en die ook het kabinet onderschrijft. Nederland pleit er wel voor dat een open economie behouden blijft. Het belang van de toekomst van het Europees industriebeleid voor Nederland is groot, temeer gezien de afhankelijkheid van de Nederlandse economie van het buitenland en de sterke Nederlandse industrie.

Het kabinet vraagt de AIV advies hoe Nederland zich in de discussie over het industriebeleid in de EU het beste kan positioneren. In de adviesaanvraag wordt tevens gevraagd hoe Nederland zich moet verhouden ten opzichte van internationale partners buiten de EU in deze discussie. En ten slotte verzoekt het kabinet advies van de AIV of een aanpassing van de Nederlandse positie ten aanzien van het Europese industriebeleid nodig is.

Machine raders
©Shutterstock

Aanpak

Het advies zal worden opgesteld door een commissie samengesteld uit leden van de Commissie Europese Integratie. De commissie zal literatuur- en bronnenonderzoek doen en gesprekken voeren met experts in Den Haag, Brussel, Berlijn en Parijs.

Eerdere AIV-adviezen

Met dit advies bouwt de AIV voort op de adviezen

China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa (2019)
Coalitievorming na de Brexit; Allianties voor een Europese Unie die moderniseert en beschermt (2018)

Planning

De commissie streeft ernaar het advies in november 2021 uit te brengen.