Adviestraject Hybride dreigingen

Bij hybride dreigingen is sprake van een geïntegreerde inzet van Diplomatieke, Informatie, Militaire, Economische, Financiële, Inlichtingen en Juridische middelen waarmee actoren trachten strategische doelen te bereiken.

Omdat hybride dreigingen zich grotendeels onder het niveau van een gewapend conflict afspelen, wordt de term ‘oorlog’ hierbij bewust vermeden. Belangrijke kenmerken van hybride dreigingen zijn verder de misleiding, ambiguïteit en ontkenning waarmee de acties gepaard (kunnen) gaan. Daardoor worden attributie en effectieve respons bemoeilijkt. Als gevolg van de snelle ontwikkelingen van informatietechnologie, sociale media en economische interdependentie zijn nieuwe dimensies toegevoegd aan het klassieke strijdtoneel. Hybride dreigingen in de vorm van bijvoorbeeld cyberaanvallen en de beïnvloeding van democratische processen zijn een sterke destabiliserende factor geworden die de veiligheidssituatie in de wereld negatief beïnvloedt.

Het kabinet heeft de AIV gevraagd advies uit te brengen over hybride dreigingen. Door de sterk veranderende veiligheidssituatie en de inzet van hybride middelen, kan gesteld worden dat Nederland in een voortdurende staat van permanente confrontatie of lage intensiteit conflict verkeert, dat zich over een groot aantal domeinen afspeelt. Dit betekent dat de gehele maatschappij doelwit kan zijn van hybride campagnes. Binnenlandse en buitenlandse veiligheid zijn hier nauw met elkaar verweven.