Nieuwe adviestrajecten in 2020

In 2020 heeft de AIV een begin gemaakt met twee adviestrajecten.

Adviestraject Actualisering advies over autonome wapensystemen

In oktober 2015 boden de AIV en Commissie van advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) het kabinet hun gezamenlijke advies ‘Autonome wapensystemen: de noodzaak van betekenisvolle menselijke controle’ aan.

Op 30 juni 2020 ontving de AIV een nieuwe adviesaanvraag over dit onderwerp. Hiermee geeft de regering opvolging aan de AIV-aanbeveling van destijds om na vijf jaar de bruikbaarheid van het advies opnieuw tegen het licht te houden. De snelle ontwikkelingen op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie en de voortgaande internationale discussie over juridische, ethische en beleidsmatige vragen met betrekking tot autonome wapensystemen, maken een actualisering gewenst.
De regering vraagt de AIV en CAVV om, naast een appreciatie van de genoemde ontwikkelingen en nadere precisering of waar nodig bijstelling van eerdere inzichten, aanvullende vragen te beantwoorden over eventuele wapenbeheersingsinitiatieven, de afbakening en invulling van het begrip ‘betekenisvolle menselijke controle’, de verdere uitwerking van guiding principles voor de ontwikkeling en het gebruik van autonome wapens en risico’s in relatie tot niet-statelijke actoren.

Adviesaanvraag sociale bescherming in Afrika

Het kabinet vraagt de AIV in de op 14 oktober 2020 ontvangen adviesaanvraag, een advies uit te brengen over het belang van initiatieven voor sociale bescherming voor de armste en meest kwetsbare groepen in met name Afrikaanse landen en de wenselijkheid voor Nederland om daar vanuit ontwikkelingssamenwerking bij aan te sluiten. De commissie zal literatuuronderzoek doen en gesprekken voeren met wetenschappers, beleidsmakers uit Afrika, alsmede vertegenwoordigers van multilaterale organisaties en NGO's en direct betrokkenen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook zal het INCLUDE platform worden geconsulteerd. De AIV streeft ernaar het advies in de eerste helft van 2021 uit te brengen.