Gesprekken met het parlement in 2019

De AIV wordt na de publicatie van een advies met enige regelmaat uitgenodigd door vaste commissies uit de Tweede Kamer om een nadere toelichting te geven.

Technische briefing vaste commissie Europese Zaken

Op 16 januari 2019 vond in de Tweede Kamer een technische briefing plaats voor leden van de vaste commissie voor Europese Zaken over het AIV-advies ‘Coalitievorming na de Brexit. Allianties voor een Europese Unie die moderniseert en beschermt’ en de kabinetsreactie op het advies, die eveneens werd betrokken in de technische briefing. De briefing werd verzorgd door drs. M. Sie Dhian Ho, prof. dr. L.J. van Middelaar en mr. drs. A.R. Westerink.
Op 23 januari 2019 heeft een algemeen overleg over de Brexit plaatsgevonden waarbij ook de kabinetsreactie op de agenda stond.

Gesprek met de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste commissie voor Defensie

Prof. mr. J.G. de Hoop Scheffer, prof. dr. ir. J.J.C. Voorhoeve, LGen b.d. M.L.M. Urlings en J.W. Glashouwer MA, hadden op 5 maart 2019 een gesprek met leden van de vaste commissie Buitenlandse Zaken en de vaste commissie voor Defensie over het AIV-advies 'Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid. Hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven'. Op 26 juni 2019 hielden de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste commissie van Defensie een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, wetenschappelijke deskundigen en buitenlandse experts en organisaties over de kabinetsreactie op het advies. Op 29 januari 2020 hielden beide Kamercommissies een algemeen overleg waarvoor ook de kabinetsreactie was geagendeerd.

Gesprek met de vaste commissie Buitenlandse Zaken

Op 9 september 2019 hadden drs. M. Sie Dhian Ho, drs. D.J. van den Berg (lid), dr. F.P. van der Putten en mr. drs. A.R. Westerink een rondetafelgesprek met leden van de vaste commissie Buitenlandse Zaken over het advies China en de strategische opdracht van Nederland in Europa. Tijdens dit gesprek lichtten de AIV-commissieleden het AIV-advies nader toe en gingen zij in op de kabinetsreactie op het advies, die op dezelfde dag was verschenen. Het rondetafelgesprek diende mede ter voorbereiding op het notaoverleg Beleidsnotitie Nederland-China op 30 september 2019.

Gesprek met de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

In een gesprek met de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 12 november 2019 gaven prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin, prof. mr. C.P.M. Cleiren, prof. dr. R.E. van der Hoeven en drs. R.A.G. Dekker MSc een toelichting op het advies Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een noodzakelijk verbond. In dit gesprek werd onder meer stilgestaan bij de binnenlandse inspanningen om de duurzame ontwikkelingsdoelen te realiseren, de rol van het bedrijfsleven en het toenemend aantal belemmeringen waarmee mensenrechtenorganisaties in veel landen te maken hebben.