Adviesaanvraag actualisering advies autonome wapensystemen

In oktober 2015 boden de AIV en CAVV het kabinet hun gezamenlijke advies ‘Autonome wapensystemen: de noodzaak van betekenisvolle menselijke controle’ aan. Met de nieuwe adviesaanvraag over dit onderwerp geeft de regering opvolging aan de aanbeveling van destijds om na vijf jaar de bruikbaarheid van het advies opnieuw tegen het licht te houden. De snelle ontwikkelingen op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie en de voortgaande internationale discussie over juridische, ethische en beleidsmatige vragen met betrekking tot autonome wapensystemen, maken een actualisering gewenst.

De regering vraagt de AIV en CAVV om, naast een appreciatie van de genoemde ontwikkelingen en nadere precisering of waar nodig bijstelling van eerdere inzichten, aanvullende vragen te beantwoorden over eventuele wapenbeheersingsinitiatieven, de afbakening en invulling van het begrip ‘betekenisvolle menselijke controle’, de verdere uitwerking van guiding principles voor de ontwikkeling en het gebruik van autonome wapens en risico’s in relatie tot niet-statelijke actoren. 

De AIV en CAVV zullen de beantwoording uitwerken in een gezamenlijk adviesrapport.