Privacyverklaring

Persoonsgegevens die u heeft doorgegeven via adviesraadinternationalevraagstukken.nl, worden door de AIV uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

De AIV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De AIV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf heeft verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.

Doel, basis en grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens

De AIV verwerkt uw persoonsgegevens voor het versturen van adviezen, andere publicaties en uitnodigingen voor bijeenkomsten. De wettelijke grondslag is toestemming.

Bewaartermijn

De AIV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De AIV deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzien, aanpassing of verwijdering van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de AIV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar aiv@minbuza.nl. U ontvangt binnen vier weken een reactie op uw verzoek. De AIV wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

De AIV zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens die de adviesraad onder zich heeft.