Evaluatie Adviesraad Internationale Vraagstukken 2015-2020

In opdracht van de AIV heeft Bureau Berenschot een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de AIV in de periode 2015 -2020, getiteld ‘ Naar een grotere strategische meerwaarde’. Berenschot concludeert dat de AIV breed wordt erkend als een gezaghebbend orgaan. Dit gezag berust op de gedegen adviezen van de AIV en de multidisciplinaire samenstelling, alsmede op de kennis en ervaring van de leden van de raad en de permanente commissies.

Bevindingen

Als onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement over internationale vraagstukken heeft de AIV volgens Berenschot een unieke positie en een duidelijke meerwaarde ten opzichte van kennisinstellingen op internationaal terrein, in het bijzonder omdat de adviezen goed aansluiten bij de beleidspraktijk en de departementen van een handelingsperspectief voorzien.

Naar het oordeel van Berenschot zou de AIV een meer maatschappelijke functie op zich kunnen nemen, door de diepgaande en brede kennis van buitenlands beleid in te zetten in het maatschappelijk debat en daarin op basis van de uitgebrachte adviezen positie in te nemen. Verder zijn er kansen om vaker nieuwe vraagstukken te agenderen. In het parlement bestaat zowel behoefte aan doorwrochte en gedegen adviezen als aan actuele en beknopte adviezen. Het evaluatierapport van Berenschot en de reactiebrief van de AIV zijn naar de regering gestuurd. 

Berenschot ziet mogelijkheden om de strategische meerwaarde en impact van de AIV te vergroten en doet daarvoor een aantal aanbevelingen.

Aanbevelingen

Aanbeveling 1: maak een strategische keuze over de missie en strategie van de AIV
De raad vindt het niet nodig een apart visiedocument op te stellen maar meent wel 
de AIV meer tijd en capaciteit zal moeten investeren in communicatie over de adviezen teneinde daarmee de strategische meerwaarde te vergroten, onder meer door vaker ongevraagde briefadviezen uit te brengen, verdere professionalisering van de communicatie en verdieping en verbreding van het netwerk van de AIV. 

Aanbeveling 2: werk gericht aan het vergroten van de doorwerking van de adviezen
De raad herkent het in het evaluatierapport genoemde gedifferentieerde beeld van de doorwerking van de adviezen en ziet evenals de onderzoekers mogelijkheden om met nieuwe onderwerpen de agenderende doorwerking van adviezen te vergroten.

Aanbeveling 3: blijf inzetten op meer diversiteit in de samenstelling van de raad en permanente commissies
De raad onderschrijft het belang van raads- en commissieleden met diverse achtergronden, opvattingen en denkbeelden voor een evenwichtige advisering over internationale vraagstukken en zal zich blijven inspannen om nog meer diversiteit te realiseren. 

Aanbeveling 4: versterk het secretariaat
De raad is eveneens van oordeel dat extra vaste capaciteit noodzakelijk is om de wettelijke (met inbegrip van de maatschappelijke) taken van de AIV naar behoren te kunnen vervullen en gaat hierover graag het gesprek aan.