Pro-Poor Growth in de bilaterale partnerlanden in Sub-Sahara Afrika. Een analyse van strategieën tegen armoede

In dit advies gaat de AIV in op de vraag in hoeverre Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP’s) in een aantal Afrikaanse landen een adequaat middel vormen om te komen tot lokaal beleid dat gericht is op pro-poor growth. Tevens wordt stilgestaan bij de rol die bilaterale donoren (met name Nederland) daarbij spelen.