Drie vacatures bij de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken

Over de AIV
De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) is een bij wet ingesteld onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal gevraagd en ongevraagd adviseert over het buitenlands beleid. De AIV bestaat uit een overkoepelende raad en vier daaronder ressorterende permanente commissies: 
- de Commissie Europese integratie ; 
- de Commissie Mensenrechten ;
- de Commissie Ontwikkelingssamenwerking ;
- de Commissie Vrede en Veiligheid .

De AIV zoekt voor de Commissie Mensenrechten met ingang van
1 oktober 2023 drie nieuwe leden.

De permanente commissies
Permanente commissies bestaan uit twaalf leden en staan onder voorzitterschap van een lid van de raad van de AIV. De leden van de permanente commissies worden benoemd door de minister van Buitenlandse Zaken voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor een tweede periode behoort tot de mogelijkheden.

De permanente commissies bereiden de adviezen van de AIV voor en maken daarbij gebruik van relevante wetenschappelijke literatuur en voeren gesprekken met deskundigen en mensen uit het veld. De raad bespreekt de voortgang van het adviestraject en stelt uiteindelijk het advies vast. De permanente commissies komen gemiddeld zes keer per jaar bijeen.

Profiel 
De AIV zoekt geïnteresseerde kandidaten voor de Commissie Mensenrechten die voldoen aan de volgende criteria:

  • expertise op het gebied van de internationale rechtsorde en het internationale recht, in het bijzonder op het terrein van mensenrechten; 
  • algemene adviesvaardigheden ( analytisch vermogen, onafhankelijk oordeel, gevoel voor de politiek-bestuurlijke context, visie en strategisch inzicht );
  • het vermogen zowel mondeling als schriftelijk bij te dragen aan adviesproducten.

Aangemoedigd om te solliciteren worden kandidaten met specifieke deskundigheid op een van de volgende terreinen:

  • Geopolitieke ontwikkelingen
  • Niet-westerse culturen
  • Digitale ontwikkelingen
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Multilaterale organisaties
  • Veiligheidsvraagstukken
  • Diplomatie

De AIV streeft naar evenwichtige, diverse en multidisciplinair samengestelde commissies qua deskundigheid, leeftijd, gender, maatschappelijke en culturele achtergrond, herkomst uit de wetenschap en de praktijk, met een evenredige deelname van vrouwen en personen die behoren tot etnische of culturele minderheidsgroepen. De AIV nodigt in het bijzonder vrouwelijke kandidaten en kandidaten uit etnische of culturele minderheidsgroepen van harte uit te solliciteren.

Ambtenaren die werkzaam zijn bij een ministerie of een daaronder ressorterende instelling, dienst of bedrijf, worden niet benoemd tot lid van een adviescollege dat tot taak heeft te adviseren over onderwerpen waarbij zij in verband met hun werkzaamheden betrokken zijn, zoals gesteld in de Kaderwet Adviescolleges, art. 12.2.

Sollicitatieprocedure
Indien u interesse heeft in het lidmaatschap van de Commissie Mensenrechten en meent binnen het profiel te passen, dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren. Informatie over de AIV kunt u vinden op https://adviesraadinternationalevraagstukken.nl/

Nadere informatie over de vacatures is te verkrijgen bij de voorzitter van de Commissie Mensenrechten, prof. dr. mr. J.E. (Janne) Nijman en de raadsadviseur van de CMR, dr. A.C.M. (Karin) Wester   (karin.wester@minbuza.nl / 070-348 66 97 ).

U kunt uw sollicitatie en CV richten aan de voorzitter van de Commissie Mensenrechten:

Adviesraad Internationale Vraagstukken
Prof. dr. mr. J.E. Nijman  
Postbus 20061
2500 EB  Den Haag

Of per email: AIV-SECRETARIAAT@minbuza.nl

U kunt solliciteren tot en met 5 juni 2023.