Twee vacatures Commissie Vrede en Veiligheid

De AIV zoekt voor de permanente Commissie Vrede en Veiligheid met ingang van 1 september 2024 twee nieuwe leden.

Over de AIV

De AIV is een bij wet ingesteld onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal gevraagd en ongevraagd adviseert over het buitenlands beleid. De AIV bestaat uit een overkoepelende raad en vier daaronder ressorterende permanente Commissies: 

 • de Commissie Europese integratie; 
 • de Commissie Mensenrechten;
 • de Commissie Ontwikkelingssamenwerking;
 • de Commissie Vrede en Veiligheid.

De permanente commissies

Permanente commissies bestaan uit twaalf leden en staan onder voorzitterschap en vicevoorzitterschap van twee leden van AIV-raad. De leden van de permanente commissies worden benoemd door de minister van Buitenlandse Zaken voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor een tweede periode behoort tot de mogelijkheden.

De permanente commissies bereiden de adviezen van de AIV voor en maken daarbij gebruik van relevante wetenschappelijke literatuur en voeren gesprekken met deskundigen en mensen uit het veld. De raad bespreekt de voortgang van het adviestraject en stelt uiteindelijk het advies vast. De permanente commissies komen gemiddeld zes tot acht keer per jaar bijeen.

Profiel

De AIV zoekt geïnteresseerde kandidaten voor de Commissie Vrede en Veiligheid die voldoen aan de volgende criteria:

 • expertise op het gebied van internationale vredes- en veiligheidsvraagstukken;
 • algemene adviesvaardigheden (analytisch vermogen, onafhankelijk oordeel);
 • gevoel voor de politiek-bestuurlijke context (incl. visie en strategisch inzicht);
 • het vermogen zowel mondeling als schriftelijk bij te dragen aan adviesproducten.

Aangemoedigd om te solliciteren worden kandidaten met specifieke deskundigheid op een van de volgende terreinen:

 • defensiebeleid, defensie-industrie, de krijgsmacht;
 • militaire ethiek;
 • bedrijfsleven, bancaire sector, energiesector;
 • uitvoerige kennis van Azië en/of China.

De AIV streeft naar evenwichtige, diverse en multidisciplinair samengestelde commissies qua deskundigheid, leeftijd, gender, maatschappelijke en culturele achtergrond, herkomst uit de wetenschap en de praktijk, met een evenredige deelname van vrouwen en personen die behoren tot etnische of culturele minderheidsgroepen. De AIV nodigt in het bijzonder vrouwelijke kandidaten en kandidaten uit etnische of culturele minderheidsgroepen van harte uit te solliciteren.

Ambtenaren die werkzaam zijn bij een ministerie of een daaronder ressorterende instelling, dienst of bedrijf, kunnen niet worden benoemd tot lid van een adviescollege dat tot taak heeft te adviseren over onderwerpen waarbij zij in verband met hun werkzaamheden betrokken zijn, zoals gesteld in de Kaderwet Adviescolleges, art. 12.2.

Sollicitatieprocedure

Indien u interesse heeft in het lidmaatschap van de Commissie Vrede en Veiligheid en meent binnen het profiel te passen, dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren. Meer informatie over de AIV kunt u vinden op deze website.

Nadere informatie over de vacatures is te verkrijgen bij dr. Hans van der Jagt, raadsadviseur.

U kunt uw sollicitatie en cv richten aan:

Adviesraad Internationale Vraagstukken
Voorzitter van de Commissie Vrede en Veiligheid
Mr. H.J.J. Schuwer
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Of per email: aiv-secretariaat@minbuza.nl

U kunt solliciteren tot en met maandag 20 mei 2024.