Adviestraject Bevorderen loyale samenwerking

Het kabinet vraagt de AIV om advies uit te brengen over het bevorderen van loyale samenwerking in de EU. Loyale samenwerking is een belangrijk beginsel binnen de EU. Het stelt lidstaten in staat om, ondanks de verschillende belangen, in de EU samen tot besluiten te komen.

In de afgelopen jaren zijn in toenemende mate situaties waarneembaar waarin lidstaten, in de ogen van andere lidstaten, niet handelen in de geest van het beginsel van loyale samenwerking. De adviesaanvraag betreft de (perceptie van) loyale samenwerking binnen de EU, de belangen of factoren die hieraan ten grondslag liggen en op welke manieren loyale samenwerking binnen de EU bevorderd kan worden met het oog op de versterking van de effectiviteit van de besluitvorming en de eenheid van het EU-beleid. Dit is relevant voor de huidige samenwerking binnen de EU, maar ook voor de toekomstige samenwerking in een EU die mogelijk uit meer lidstaten zal bestaan.

Aanpak

Het advies zal worden opgesteld door een schrijfgroep bestaande uit leden van de Commissie Europese Integratie.

Eerdere AIV-adviezen

Met dit advies bouwt de AIV voort op de adviezen:

De wil van het volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa.

Planning

De Raad streeft ernaar het advies in de eerste helft van 2024 uit te brengen.

Contact

Voor vragen over dit adviestraject kunt u terecht bij de secretaris van de Commissie Europese Integratie, Sabine Visser.