Van Binnengrenzen naar Buitengrenzen. Ook voor een volwaardig Europees Asiel- en migratiebeleid in 2009

In dit vervolgadvies op het briefadvies ‘Nederlands voorzitterschap EU 2004’ gaat de AIV in op de vraag hoe een volgende fase in de ontwikkeling van het beleidsterrein asiel en migratie er uit zou moeten zien en in welke mate, met inachtneming van de subsidiariteits- en evenredigheidsbeginselen, communautaire regelgeving wenselijk dan wel noodzakelijk is. De AIV is zich bewust van weerstanden tegen verdergaande Europese samenwerking, maar kiest desondanks voor een hoog ambitieniveau.